PRIVACYVERKLARING

Wie zijn wij

Bureau Gezond, KVK-nummer: 91546249, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bureau Gezond gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), voorheen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Contact: info@BureauGezond.nl
Website: http://BureauGezond.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bureau Gezond verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Van website bezoekers:

 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Gegevens over uw gezondheid
 • Burgerservicenummer (BSN)

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Doel verwerking persoonsgegevens

Bureau Gezond verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bureau Gezond heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden, zoals het begeleiden van u in uw coachings- of adviestraject, en om materialen vervolgens aan u te verstrekken.

Soms kan het gaan om ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Deze gegevens worden alleen verwerkt als dat nodig is met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bureau Gezond maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Bureau Gezond bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Betaal- en persoonsgegevens 7 jaar tbv de belastingdienst
 • Persoonsgegevens van klanten 2 jaar na eindigen coaching traject/begeleiding

Delen van persoonsgegevens met derden

Bureau Gezond verstrekt alleen uw persoonlijk dossier/persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bureau Gezond zal uw gegevens indien noodzakelijk en uitsluitend met uw toestemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere zorgverleners in geval van aanvullende behandeling). 

Cookies

Bureau Gezond gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bureau Gezond en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@BureauGezond.nl.

Bij dit verzoek zal een afspraak worden gemaakt, om de identiteit van de verzoeker te controleren.

Bureau Gezond wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Bureau Gezond neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@BureauGezond.nl

Meer informatie

Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Bureau Gezond.

Voor meer informatie over privacy kunt de website van de Autoriteit Persoonsgegevens worden geraadpleegd.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Versie 1 / 1 Januari 2024

 

Scroll to top